EPDB Nyomtatási Központ Zrt.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2024. április 29.
  1. Bevezetés

Az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109., a továbbiakban adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

e-mail cím:        gdpr@epdb.hu

telefonszám:      +36 1 371 46 30

Az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.epdb.hu/adatvedelem címen.

Az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

-       Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”)

-     2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

-     2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

-     2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.).

  1. Alapelvek az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. adatkezelése során

A személyes adatok kezelése során az érintett személyes adatokhoz fűződő való jogának érvényesítése érdekében az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. tiszteletben tartja a következő adatvédelmi alapelveket:

a)     a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli;

b)     személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű, jogszerű célhoz kötötten kezel;

c)     csak az adatkezelés célja szempontjából megfelelő és releváns személyes adatokat kezel, a szükséges mértékben (adattakarékosság elve)

d)     biztosítja a személyes adatok pontosságát és szükség esetén naprakészségét, minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;

e)     a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, biztosítva a korlátozott tárolhatóságot;

f)      az integritás és bizalmas jelleg alapelvének megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz az adatbiztonság érdekében, azaz a személyes adatok kezelése során védi azokat a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel szemben, a véletlen elvesztéssel szemben, a megsemmisítéssel vagy károsodással szemben;

g)     a személyes adatok kezelését az elszámoltathatóság alapelvének megfelelően olyan módon végzi, hogy képes legyen a fenti alapelveknek való megfelelés igazolására.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató az átlátható adatkezelés alapelvét szolgálja.

  1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. tevékenységének adatkezeléseit az alább az egyes adatkezeléseknél megadott jogalapokon és célokból végzi. Egyes adatkezelések nem szerepelnek a jelen általános adatkezelési tájékoztatóban, ezekben az esetekben egyedi adatkezelési tájékoztató ad eligazítást, amelyet a szolgáltatás igénybevételekor tud az érintett megtekinteni.

Felhívjuk az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett tájékoztatása, és ahhoz való hozzájárulás beszerzése, hogy az érintett adatait az adatközlő továbbíthassa az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. részére, illetőleg meghatalmazás beszerzése a hozzájárulás megadásához az érintett nevében.

Az epdb.hu honlap egyes adatkezelései 

3.1.       A www.epdb.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, IP cím, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, valamint az internet használat során általánosan elfogadott, a látogatottság adatainak mérésére szolgáló egyéb adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap

3.2.       Az epdb.hu honlap cookie kezelése

Az epdb.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A honlapés a honlap funkcióinak működéséhez szükséges sütik

Az alább felsorolt süti szükséges a honlap működéséhez.

Esetében nincs szükség a felhasználó hozzájárulására, az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

Név Szolgáltató Az adatkezelés célja Érvényességi idő
qtrans_cookie_test epdb.hu a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása a munkamenet lezárulta

 

Adatfeldolgozó:

 

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
Díjbeszedő Holding Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. honlap üzemeltetése

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.

 

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: https://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

 

3.3.       Árajánlatkérések

Az adatkezelés célja: az ajánlatkérők egymástól való megkülönböztetése, részükre személyre szabott árajánlat készítése, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

A kezelt adatok köre: azonosítószám, cégnév, név, munkakör, telefonszám, e-mail cím, dátum, időpont, az érintett munka adatai, valamint a felhasználó által megadott egyéb személyes adatok

Az adatkezelés időtartama: az űrlap elküldésétől számított 5 év.

 

3.4.       Beléptetőrendszer a Budafoki úti és Vahot utcai telephelyeken

A személyes adatok kezelője: a Díjbeszedő Holding Zrt., a Török Biztonsági Szolgálat Kft. (1026 Budapest, Gábor Áron u. 38.) és alvállalkozója, a Hun-Őr Guard Kft. (1158 Budapest, Késmárk utca 7/b.).

Az adatkezelés célja: a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja: a Díjbeszedő Holding Zrt. jogos érdeke, személy- és vagyonvédelem iránt.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, a képviselt szervezet neve, aláírás, a belépőkártya azonosítója, a belépőkártya kiadásának és visszavételének dátuma, időpontja, valamint a kártya használatának adatai.

Az adatkezelés időtartama: Felhasználás hiányában az alkalmi, nem állandó jellegű belépési jogosultsággal rendelkező látogató távozását követő 24 óra.

3.5.       Elektronikus megfigyelőrendszer

A személyes adatok kezelője: a Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.)

Adatfeldolgozó: az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. (1142 Budapest, Ógyalla tér 8.), a Preventív-Védelem Kft. (2330 Dunaharaszti, Némedi út 64.), a Defend Guard Zone Kft. (1149 Budapest, Bíbor utca 14-16. fszt. 3.) és a T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.).

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, a vagyon, valamint jelentős értékű készpénz, üzleti, banki és fizetési titkok védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a Díjbeszedő Holding Zrt-nek jogos érdeke fűződik a személy- és vagyonvédelemhez.

A kezelt személyes adatok típusa: az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai, a felvétel készítésének dátuma és időpontja.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában legfeljebb 3 nap.

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételek egy részét helyben, más részét a T-Systemsnél elhelyezett szerveren, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.

Hozzáférés a képekhez: a kamerák aktuális képének, illetve a felvételek megtekintésére, a felvételek adathordozóra rögzítésére kizárólag a Díjbeszedő Holding Zrt. erre kijelölt munkavállalói, valamint az adatfeldolgozóként megjelölt vagyonőrök jogosultak, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti a Díjbeszedő Holding Zrt.

3.5.1.     A felvételek felhasználása

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

A kamerák felvételének megtekintésére jogosult: a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosultsággal rendelkező munkavállalói, valamint az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti.

A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: a Díjbeszedő Holding Zrt. kijelölt munkavállalói.

A Díjbeszedő Holding Zrt. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. Azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a felvételek törlését.

Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

 

3.6.       Az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. ügyféllevelezése

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban vagy a honlapon megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. a hozzá postai úton vagy faxon érkezett leveleket, ügyfélmegkereséseket érkeztető számmal látja el, majd a feladó nevével és az érkezés dátumával rendszerében 5 évig megőrzi.

Az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

 

3.7. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, a Díjbeszedő Holding Zrt. székhelyén és telephelyein, illetőleg az általa bérelt szervereken találhatók meg. A szerverek fizikai elhelyezkedése: Budafoki út 107. További tárolásról al-adatfeldolgozók gondoskodnak: T-Systems Kft., illetőleg Invitech Zrt. Datacenter szerverhotel.

Az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

Az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

5. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: EPDB Nyomtatási Központ Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: gdpr@epdb.hu

Cégjegyzékszám: 01-10-048079

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24924243-2-43

E-mail: gdpr@epdb.hu

  1. Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei

CRITERION Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1033 Budapest, Polgár u 8-10., Magyarország; Cg.: 01-09-911723)

Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.; Cg.: 01-10-042094)

Török Biztonsági Szolgálat Kft. (1026 Budapest, Gábor Áron u 38.; 01-09-364266)

Az adatfeldolgozók felsorolása nem teljes körű, az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

  1. Érintetti jogok

Amennyiben az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. adatfeldolgozó, az érintetti jogokat alapvetően a megbízó adatkezelővel szemben lehet érvényesíteni.

Amennyiben az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. adatkezelő, a GDPR 13-21. cikkei szerint az érintett (vagy megfelelő meghatalmazás esetén a képviselője) az alábbiakra jogosult:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő (egyébként az adatkezelési tájékoztatóban megjelenő) információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult a személyes adat helyesbítését kérni.

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult a személyes adat törését kérni, azonban a kérést megelőzően kérjük vegye figyelembe az alábbiakat:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje. Az Adatkezelő az alábbi esetekben köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető az alábbi esetekben:

a)   ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy

b)   ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy

c)   ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

d)   ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

e)   ha népegészségügy területén érintő közérdekből,

f)    ha közérdekű archiválás céljából, vagy

g)   ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

h)   ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni (ideiglenes intézkedés) az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

Az érintett tiltakozáshoz való joga: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a)   ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése

b)   és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Panasz:

Amennyiben az érintettnek panasza van az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. adatkezelésével kapcsolatosan, levelét a gdpr@epdb.hu e-mail, vagy a 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. postai címre küldheti meg.

Amennyiben az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. adatfeldolgozói tevékenysége keretében kapja meg a panaszt, azt az adatkezelőhöz juttatja el észszerű határidőn belül.

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósági utat vehet igénybe. A per Fővárosi Törvényszéken vagy – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: 06 30 683 5969

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

© 2014 EPDB Nyomtatási Központ Zrt. Minden jog fenntartva